Používáte prohlížeč, který není plně podporován. Je možné, že některé funkce nebudou zcela fungovat, ale klidně se tu rozhlédněte.

FC Vítkovice 1919

Oficiální stránky klubu

Fotbalový klub FC Vítkovice 1919

Menu
Tabulka
# Tým b.
1 Ročník 1994-93 (U19) 0
Detail aktuality
09.10.2019 22:04

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Předseda spolku FC Vítkovice 1919, z.s.

IČ 22881425, se sídlem 30.dubna 560/11, PSČ 70200

zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl L, vložka 9839

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 23. října 2019 od 8.00 hodin

na Městském stadionu – zasedací místnost vedoucího stadionu, Závodní 86, Ostrava – Vítkovice, 703 00.

Pořad jednání:

 

  1. Zahájení
  2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
  3. Volba předsedy spolku
  4. Volba dvou členů výkonného výboru
  5. Závěr

 

Informace pro účast na valné hromadě:

 

Valné hromady je oprávněn účastnit se řádný člen spolku a přidružený člen.

Podle čl. IV, bodu 2 stanov spolku je oprávněn hlasovat řádný člen spolku.

Prezence řádných členů spolku bude zahájena v 7.45 hodin v místě konání valné hromady. Při prezenci řádných členů spolku se prokáže tento člen platným průkazem totožnosti, Zmocněnec řádného člena se prokáže plnou mocí k zastupování řádného člena na valné hromadě s uvedeným rozsahu zastupováním, přičemž podpis zmocňujícího řádného člena na této plné moci bude úředně ověřen. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Zástupce oznámí v dostatečném předstihu před konáním valné hromady řádnému členovi veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro řádného člena význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku týkající se řádného člena musí být při prezenci odevzdány.

 

Návrhy usnesení k bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 2 pořadu

(Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady p. Radima Hlavatého, zapisovatelem p. Radovana Řehulku, ověřovateli zápisu Oldřicha Jakubka a Radka Halamíčka a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) p. Jana Laslopa.

Zdůvodnění:

Návrh výkonného výboru na obsazení orgánů spolku vyplývá z požadavku § 253, odst. 1 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a navazuje na dosavadní praxi spolku. Navrhované osoby považuje výkonný výbor s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

 

K bodu 3 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada volí s účinností od 27.10.2019 do funkce předsedy spolku

  • pana Radim Hlavatého, dat. nar. 11. července 1972 , bytem Láskova 1811/6, Praha 4, 148 00

Odůvodnění:

Navrženému kandidátovi končí dne 26.10.2019 4leté funkční období předsedy spolku. Výkonný výbor navrhuje opětovnou volbu navrženého kandidáta za předsedu spolku, jehož považuje s ohledem na kvalifikaci a praxi za vhodného kandidáta.

 K bodu 4 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada volí do funkce člena Výkonného výboru

  • pana Radima Hlavatého, nar. 11.7.1972, bytem Láskova 1811/6, Praha 4, 14800
  • pana Oldřicha Jakubka, nar. 27.9.1951, bytem Edvarda Beneše 30, Opava, 747 05  

Odůvodnění:

Navrženým kandidátům končí dne 26.10.2019 4leté funkční období člena výkonného výboru spolku. Podle čl. IV. bodu 3. stanov spolku je opakovaná volba možná. Výkonný výbor proto navrhuje opětovnou volbu těchto členů výkonného výboru s tím, že se seznámilo s odbornými životopisy navrhovaných kandidátů a považuje je s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na členy výkonného výboru.

Upozornění:

Řádní členové spolku mají v souvislosti s body pořadu řádné valné hromady tato práva, a to počínaje dnem 9. října 2019 a konče dnem konání valné hromady (včetně):

Právo nahlédnout v pracovních dnech v době od 9:00 hod do 16:00 hod na sekretariátě spolku na Městském stadionu ve Vítkovicích, Závodní 86D, Ostrava Vítkovice:

  • do pozvánky na řádnou valnou hromadu, případně vyžádat si zaslání kopie pozvánky (kontaktní číslo telefonu 736757941);

 

Ing. Radim Hlavatý

předseda spolku FC Vítkovice 1919, z.s.